Zatrudnianie cudzoziemców - uproszczona procedura

Pracownicy z Ukrainy są potrzebni polskim przedsiębiorcom. Obecnie mogą być zatrudniani według tzw. „procedury uproszczonej”. Co to oznacza w praktyce?

 

Czym jest procedura uproszczona?
Procedura uproszczona, nazywana także "procedurą oświadczeniową" pozwala obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest zarejestrowanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, z którym może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium RP.

Ze względu na minimum formalności i niskie koszty (rejestracja oświadczenia jest bezpłatna), procedura ta jest bardzo popularna w Polsce zarówno wśród pracodawców, jak i cudzoziemców podejmujących pracę.

 

Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia?

  • Pracodawca mający zamiar zatrudnić cudzoziemca z jednego z 6 wymienionych krajów czytelnie wypełnia oświadczenie;

  • Pracodawca osobiście rejestruje oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy;

  • Pracodawca bezzwłocznie przekazuje oryginał oświadczenia cudzoziemcowi. Oryginał zarejestrowanego oświadczenia jest podstawą do uzyskania przez cudzoziemca w konsulacie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy lub jeżeli legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego zezwolenia pobytowego i wydanej na jego podstawie karty pobytu;

  • Cudzoziemiec, który posiada zarejestrowane oświadczenie, tytuł pobytowy z którym może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy oraz pisemną umowę może podjąć pracę na rzecz polskiego podmiotu.

 

Źródło:  Departament Rynku Pracy MRPiPS