Zatrudniasz obcokrajowców. Przeczytaj

Od 1 stycznia są nowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Pracodawca  zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł.

 Jak pisze na oficjalnej stronie Powiatowego  Urzędu Pracy w Inowrocławiu,  podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

 Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy.  Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);

- przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)

- dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).

 Na podstawie tego Urząd Pracy dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla pracodawców.

 Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

-  ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

- kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

- dowód uiszczonej wpłaty za złożenie oświadczenia;

- oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (załącznik nr 18 do rozporządzenia ws. wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń).

Uwaga: oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy.

 Dodatkowo pracodawca do oświadczenia dołącza:

- kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG);

- w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.

 Oświadczenie można wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Dokumenty składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oświadczenie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie urzędu .  Oświadczenia składane w formie elektroniczne bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane.

 Uwaga!!

Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.

 Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy.