Jakie masz prawa? \ Які маєш права?

Gościem portalu jest Ewa Kacprzak- Szymańska, prawniczka w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej w Warszawie.

 

Pdua: Jak często interweniujecie państwo w sprawach związanych z obcokrajowcami w Polsce?

Ewa Kacprzak-Szymańska: Bezpłatnej pomocy prawnej  udzielamy cudzoziemcom od 2005 roku. Przede wszystkim jest to pomoc świadczona              w naszym biurze, ale wiąże się też z interwencjami prawników w sądach  i w innych sytuacjach np.  przesyłamy stanowiska Stowarzyszenia Interwencji Prawnej dotyczące uwag do proponowanych aktów prawnych, informujemy  o nieprawidłowościach, uczestniczymy  w akcjach dotyczących cudzoziemców.Jaki odsetek tych spraw dotyczy obywateli Ukrainy?

W ostatnich latach obywatele Ukrainy stanowią około 60-70 % naszych klientów. W roku 2016 z poradnictwa prawnego   i integracyjnego w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej skorzystało 564 cudzoziemców. Wśród nich było 238 obywateli Ukrainy. 152 osoby zwróciły się do SIPu w sprawach legalizacji pobytu (studenci, pracodawcy, członkowie rodzin obywateli RP), a 86 to osoby w procedurze uchodźczej.Na czym konkretnie ta pomoc polega?

W Stowarzyszeniu można umówić się albo do doradcy, który pomaga wypełnić wnioski na pobyt, udziela porad legalizacyjnych, wyjaśnia podstawowe zasady obowiązujące w polskim prawie, albo do prawnika, który sporządza np. odwołania od decyzji, zażalenia czy inne pisma procesowe (np. w sprawie łamania praw pracowniczych lub przestępstw motywowanych uprzedzeniami).

Oddzielną kwestią są porady dla uchodźców i osób ubiegających się o ochronę – takie osoby w naszym Stowarzyszeniu uzyskują  pomoc prawną (sporządzanie pism procesowych, przygotowanie do wywiadu statutowego) oraz integracyjną (wyjaśnienie kwestii socjalnych, pomoc w sporządzeniu pism o przydzielenie lokalu socjalnego itp.), a także tłumaczeniową (zapewniamy wsparcie wolontariuszy np., podczas wizyt w urzędach czy szpitalach).

Czym możecie się państwo pochwalić (wygrane sprawy, interwencje)?

Przez 12 lat działalności Stowarzyszenie nagromadziło na swoim koncie wiele sukcesów.

Tylko w  2016 roku:

- dzięki naszym interwencjom uchodźcy i osoby z przyznaną ochroną uzupełniającą zaczęły otrzymywać świadczenie wychowawcze (500+), którego wcześniej im odmawiano w związku z nieprecyzyjnie sformułowanymi przepisami (prowadziliśmy w sumie kilkanaście wygranych spraw przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,   a kilka z nich wygraliśmy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym);

- po ponad dwuletnich zmaganiach wywalczyliśmy ochronę międzynarodową dla 6 rodzin z Krymu (łącznie 30 osób), które uciekły po zajęciu tego półwyspu przez Rosję. Nadal walczymy, by kolejne rodziny Krymczan mogły pozostać             w Polsce;

- po prawie 6 latach niezliczonych pism, odwołań i skarg udało nam się wywalczyć ochronę międzynarodową dla dwóch uchodźczyń z Konga;

- na co dzień wspieramy uchodźców w żmudnym procesie ubiegania się o mieszkania z zasobów lokalowych gmin: pomagamy wypełniać wnioski, kierujemy sprawy do sądu, gdy odmowa zakwalifikowania na listę oczekujących wydaje nam się bezzasadna. W 2016 roku wygraliśmy 8 takich spraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i 2 sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W wyniku naszych działań niektóre rodziny zostały wpisane na listę osób oczekujących na mieszkanie, inne wciąż jeszcze czekają na ostateczną decyzję zarządów dzielnic Warszawy, dopełniając – z naszą pomocą – kolejnych biurokratycznych wymogów;

- prowadziliśmy 107 spraw, w których nasi klienci doświadczyli dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami z uwagi na ich narodowość czy etniczność.

Poza pracą poradniczą przeprowadziliśmy w ubiegłym roku także dwa ważne badania. Jako pierwsi byliśmy na przejściu granicznym w Terespolu oraz w Brześciu, by sprawdzić, dlaczego nie są do Polski wpuszczani uchodźcy                    z Czeczenii czy Tadżykistanu. Zbadaliśmy także młodych Polaków, którzy deklarowali niechęć do przyjmowania uchodźców, by poznać powody ich uprzedzeń. Raporty z tych badań są na naszej stronie. Dają nam one wiedzę niezbędną do planowania kolejnych działań.

Prowadzimy także stale działania edukacyjne. W 2016 roku skupiliśmy się szczególnie na dwóch grupach: dzieciach               i młodzieży (zarówno polskiej w szkołach, jak i cudzoziemskiej w ośrodkach dla uchodźców), a także na osobach starszych, których zapoznawaliśmy z wielokulturowością Warszawy i zamieszkującymi ją migrantami. Planujemy dalsze działania w tym zakresie i wiele wspólnych spotkań obu tych grup.

 

Czy jest możliwe działanie prawne w momencie, gdy obywatel Ukrainy wraca do swojego kraju, a tutaj pozostał nierozwiązany problem?

W obecnej sytuacji udzielamy pomocy prawnej wyłącznie cudzoziemcom znajdującym się w Polsce, po umówieniu się przez nich na wizytę w naszym biurze. Jeżeli cudzoziemiec przebywający poza granicami Polski wskaże pełnomocnika do prowadzenia swoich spraw w Polsce, w niektórych przypadkach możemy zaoferować pomoc.

W przypadku 30 obywateli Ukrainy poruszaliśmy sprawę niewypłaconych wynagrodzeń. W sumie chodzi o kwotę ponad 80 tysięcy złotych. W Polsce nie ma Funduszu Świadczeń Gwarantowanych np dla obcokrajowców, a firma mówiąc kolokwialnie się zwinęła. W zasadzie nie ma chyba żadnej drogi żeby uzyskać cokolwiek?

Każdy przypadek jest badany indywidualnie. Fundusz Świadczeń Gwarantowanych jest przewidziany dla wszystkich osób zatrudnionych zgodnie z przepisami w Polsce, niezależnie od ich obywatelstwa, jednak dokonanie wypłaty jest uzależnione od wszczęcia odpowiedniej procedury i spełnienia warunków przewidzianych w ustawie.

Jaką drogą zwracać się do państwa o wsparcie? Dzwonić pisać?

Aby umówić się na bezpłatną poradę prawną należy dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach  od 15 do 16 pod numery telefonów: 739-614-952 lub 880-145-372.

 W celu umówienia się na płatną poradę dla pracodawców lub zorganizowania szkolenia dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16 pod numer telefonu 736 287 630.

Ile kosztują państwa usługi? Wiadomo powszechnie że kancelarie prawne mają różne stawki, ale nie każdego na nią stać szczególnie wtedy, gdy ktoś nie otrzymał wynagrodzenia...

Pomoc naszego Stowarzyszenia jest bezpłatna dla uchodźców oraz innych cudzoziemców, których dochód nie przekracza 1500 PLN na osobę w rodzinie (lub 2000 PLN w przypadku osoby samotnej). Nie udzielamy pomocy odpłatnej cudzoziemcom.

 

Porad płatnych udzielamy pracodawcom, którzy chcą zatrudnić w Polsce cudzoziemców. Dla nich m.in.  oferujemy płatne szkolenia. Więcej informacji oraz cennik: http://interwencjaprawna.pl/dla-pracodawców.

Organizujecie państwo szkolenia dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców. Chcą się szkolić?

Owszem. Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce nastręcza wielu problemów. Zgłasza się do nas coraz więcej przedsiębiorców,  którzy  nie znają przepisów w zakresie legalizacji pracy i pobytu, z tego względu  stworzyliśmy specjalną ofertę dla biznesu. Oferujemy nie tylko szkolenia. Prowadzimy też konsultacje prawne i pomagamy przedsiębiorcą krok po kroku przez cały proces aplikowania o udzielenie zezwolenia  na  pracę, zezwolenia na pobyt i pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Warto wspomnieć, że usługi dla pracodawców są realizowane w ramach działalności gospodarczej Stowarzyszenia, są zatem odpłatne, choć zaręczam, że na tle firm komercyjnych świadczących podobne usługi, wypadamy konkurencyjnie.

Mamy też w zanadrzu kilka projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które dotyczą zgodnego z prawem i z poszanowaniem cudzoziemca zatrudniania. Firmy realizujące własne programy CSR chętnie z nich korzystają. 

(pdua)

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
mieści się przy ul. Siedmiogrodzkiej 5/51
w Warszawie
(+48) 22 621 51 65
biuro@interwencjaprawna.p

 fot.onet.pl