Nowa wiza uprawniającą do wykonywania pracy \ Нова робоча віза

На мапі легалізації з'явилася нова позитивна віза, яка дає право легально працювати в Польщі.

Іноземці не можуть легально працювати в Польщі, якщо у них  віза, видана з метою:

"01"- Туристична

"20" - видана для використання тимчасового захисту;.

Ще минулого року віза 21 – видана з метою приїзду з гуманітарних причин, також була в "чорному списку". Тепер це змінилося.

З 2021 року власники цієї візи можуть легально працювати в Польщі. Однак є одна деталь, про яку законодавців і не подумали. Віза дає можливість працювати легально, але короткотерміново. Іноземець не зможе подати заяву на тимчасове перебування, оскільки на 100% йому буде відмовлено.  Зміни щодо працевлаштування стосуються  лише візи  виданої з метою  21 - коли віза видається з метою приїзду з гуманітарних причин, з огляду на інтерес держави або міжнародні зобов’язання. Якщо людина хоче залишитись у Польщі довше, вона повинна змінити мету перебування.

Візи, позначенні  символом   "05a" – видані для роботи на  6 місяців, протягом наступних 12 місяців.  Їх видають на підставі заяви – доручення виконання робіт іноземцю.

"05b" - віза видається з метою виконання сезонних робіт на строк, який не перевищує 9 місяців.  

Символом "06" – позначені візи,  видані з метою виконання інших видів робіт.  

Віза 17а видається членам сім'ї громадян, які перебувають у Польщі на підставі дозволу, а постійне перебування, отриманого на основі карти поляка.

Також робочі візи:

«03» - видається з метою участі у спортивних заходах;

"04" - видається з метою ведення бізнесу

економічний;

"09" - видається з метою перших досліджень

ступінь, другий цикл або рівномірне навчання

аспірантура або освіта в докторантурі;

11 "-  видається з метою навчання, наприклад  у поліцеальній школі. 

Na mapie legalizacji  pojawiła się nowa pozytywna wizą, która uprawnia do legalnej pracy w Polsce.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca do dzisiaj  wykluczają wizy wydane  w  celu:

„01” - TURYSTYCZNYM,

„20” - KORZYSTANIA Z OCHRONY CZASOWEJ.

Jeszcze w ubiegłym roku wiza wydana  w  celu 21 - Przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;  też  była na „czarnej liście”. Teraz to się zmieniło.

Od 2021 roku posiadacze tej wizy mogą legalnie pracować w Polsce. Jednak jest jeden  szczegół, o którym nie pomyśleli ustawodawcy. Wiza uprawnia do legalnej pracy, krótkoterminowo. Cudzoziemiec nie  może starać się o pobyt czasowy, bo na 100% będzie odmowa.  Te pozytywne zmiany dotyczą  tylko  wizy 21. Jeżeli osoba pragnie zostać w Polsce dłużej, ma zmienić cel pobytu.

Wizy wydawane w celu wykonywania pracy oznacza się symbolem:

 „05a” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy w okresie

nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na

podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,

podlegającemu wpisowi do rejestru oświadczeń;

 „05b” – gdy wiza jest wydana w celu wykonywania pracy na podstawie zezwolenie na pracę sezonową

„06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na

podstawie innych dokumentów niż ww. Oświadczenie

Również pracownicze wizy:

„03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;

„04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności

gospodarczej;

„09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego

stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych

studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;

«11" - Kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10 (np. w celu nauki w szkole policealnej);

Wiza 17a wydawana jest członkom rodzin obywateli, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia i stałego pobytu uzyskanego na podstawie Karty Polaka.