Składasz wypowiedzenie i do widzenia \ Пишеш заяву і до побачення

Не зателефонував, не написав електронного листа, не відправив SMS з обґрунтуванням, чому не з'явився на роботі.

Такі ситуації мають місце в повсякденному житті.
Співробітники часто шукають нове місце роботи потайки від свого керівництва.
Кидають роботу в Польщі найчастіше низькокваліфіковані та сезонні працівники.
Варто пам'ятати, що «йти по-англійськи» з польської фірми не варто. За такий вчинок роботодавець може вимагати від працівника відшкодування шкоди у доволі великому  розмірі.

Якщо ви не хочете мати чорну пляму у своїй трудовій біографії, варто пам'ятати про основні правила.
Якщо вам не підходять умови роботи, оплата або роботодавець, ви можете розірвати трудовий договір. На тих самих умовах трудовий договір може розірвати з вами роботодавець.
Якщо ви написали заяву на звільнення (так зване виповєдзенє) ви мусите відпрацювати:
2 тижні - якщо працювали в фірмі  менше, ніж 6 місяців,
1 місяць - якщо працювали  понад 6 місяців,
3 місяці - якщо працювали не менше 3 років.
Якщо ви були працевлаштовані на випробувальний термін, то після заяви на звільнення ви мусите відпрацювати:
3 робочих дні - якщо пробний період не перевищував 2 тижнів,
1 тиждень - якщо пробний період перевищував 2 тижні;
2 тижні - якщо випробувальний період становив 3 місяці.

Трудовий кодекс передбачає можливість припинення трудових відносин працівником негайно тільки в окремих випадках.

Згідно ст. 55 Трудового кодексу працівник має право розірвати трудовий договір без попередження у двох випадках:
- § 1 передбачає можливість припинення роботи без попереднього повідомлення, якщо медичний висновок підтвердить, що робота має негативний вплив на здоров'я працівника.
- § 1¹ також вказує на можливість припинення трудового договору без попередження, коли роботодавець вчинив серйозне порушення основних зобов'язань щодо працівника.
В обох випадках працівник має написати заяву на звільнення, тобто поінформувати роботодавця про припинення трудового договору в письмовій формі і буде звільнений у той самий день.

А що робити, якщо роботодавець відмовляється підписати заяву на звільнення?

Тоді таку заяву варто надіслати рекомендованим листом. До уваги береться дата отримання вашої  заяви  адресатом , а не дата відправлення рекомендованого листа

 

Nie zadzwonił, nie napisał e-maila, nawet sms-a nie wysłał z usprawiedliwieniem, ale w pracy się nie pojawił.

Takie sytuacje się zdarzają.
Pracownicy często porzucają swoją pracę. Zjawisko to jest w szczególności zauważalne wśród mniej wykwalifikowanych tzw. pracowników fizycznych i sezonowych.
Porzucenie pracy wiąże się dla pracodawcy z takimi samymi obowiązkami jak w przypadku normalnego rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Pracodawca musi więc m.in. przygotować i doręczyć pracownikowi wypowiedzenie, wystawić świadectwo pracy, wykreślić pracownika z ubezpieczeń społecznych.
Wyłącznie od pracodawcy zależy, w jakim trybie dokona wypowiedzenia umowy o pracę. Porzucenie pracy może zostać zakwalifikowane jako nieusprawiedliwione opuszczenie miejsca pracy, co stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Oprócz tego pracodawca ma możliwość uzyskania odszkodowania od pracownika, który porzucił pracę, nie dotrzymując okresów wypowiedzenia umowy o pracę.
Jeżeli nie chcesz mieć czarnej plamy w swojej biografii, warto pamiętać podstawowe zasady.
Jeżeli nie pasują umowy czy warunki pracy w pracodawcy, możesz napisać wypowiedzenie umowy.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony wynosi:
2 tygodnie-jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
1 miesiąc-jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące-jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny zależy od czasu, na jaki zawarto umowę i wynosi:
3 dni robocze-jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
1 tydzień-jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
2 tygodnie-jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania stosunku pracy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Odwołać się należy Kodeksu pracy.
Przepis art. 55 Kodeksu pracy daje pracownikowi prawo rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w dwóch wypadkach:
- § 1 przepisu przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli orzeczenie lekarskie stwierdzi szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca w terminie wskazanym w orzeczeniu nie przesunie pracownika do inne pracy odpowiedniej ze względu na jego stan zdrowia i kwalifikacje.
- w § 1¹ określono również możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.
W obu przypadkach oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie pracodawcy w przypadku gdy odmawia podpisania dokumentu?

List polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Tylko uwaga, istotna jest data doręczenia, a nie wysyłki!