Śmierć, i co dalej?\ Смерть, а що далі?

W przypadku śmierci cudzoziemca na terenie Polski przepisy szczegółowo określają komu należy się zasiłek pogrzebowy i do kogo należy się o niego zgłosić.

 

Przepisy jasno określają, że prawo (ale nie obowiązek) do zajęcia się pochówkiem ma w pierwszej kolejności rodzina. I najczęściej tak właśnie jest. Ale zdarza się, że przebywający na terenie Polski cudzoziemiec nie ma nikogo bliskiego. Wówczas ktoś, kto wyrazi zgodę na zajęcie się pochówkiem może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, który wypłacany jest w maksymalnie w wysokości 4 tys. zł. Zasiłek ten wypłaca, na skierowany do niego wniosek urząd do spraw cudzoziemców.

 

W przypadku, gdy śmierć nastąpiła na terytorium Polski, a zwłoki miałyby być pochowane za granicą, osoba zajmująca się pochówkiem musi uzyskać pozwolenie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy mu wówczas wcześniej dostarczyć dokument wystawiony przez władze kraju, w którym zmarły ma być pochowany, a także władze tych państw, przez obszar których zwłoki będą przewożone, stwierdzający brak przeszkód do pochowania lub wwiezienia zwłok lub szczątków na terytorium danego państwa.

Pozwolenie wydawane jest na wniosek osoby zajmującej się pochówkiem nie później niż w ciągu trzech dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiego pozwolenia.

W przypadku, gdy cudzoziemiec umrze w Polsce, a nie ma kto zająć się jego pochówkiem obowiązek taki spada na gminę, na terenie której doszło do zgonu.

(dad) 

 

 
У випадку смерті іноземця на території Польщі, положення закону чітко визначає, кому надається фінансова допомога на поховання, і куди варто звернутись.

У законі чітко роз'яснено, що право (але не обов'язок) займатися похованням в першу чергу має сім'я. І найчастіше так є. Але трапляється, що перебуваючи на території Польщі, іноземець не має рідних і близьких. Тоді той, хто погоджується зайнятись похованням може розраховувати на цю допомогу, яка становить 4 тисяч. злотих. Допомога виплачується, на підставі звернення до відділу у справах іноземців.

Якщо людина померла на території Польщі, а тіло планують поховати за кордоном, особа, яка займається похованням має отримати дозвіл від державного санітарного лікаря. Йому необхідно пред'явити документ, з місця проживання померлого, де його буде поховано.
А також необхідно мати дозвіл від тих районів і областей, через які буде транспортуватись тіло.
Дозвіл видається на підставі заяви від особи, яка зголосилась займатись похованням, не пізніше ніж протягом трьох днів з дня подачі заявки на видачу такого дозволу
У тому випадку, коли іноземець вмирає в Польщі, і немає нікого, хто б зголосився поховати дану особу, цим питанням займаються Гміна, на території якої ця людина померла.