Tylko jeden krok \ Тільки один крок

Оскільки Польща є найближчим сусідом України, не дивно, що багато хто розглядає її як нове місце проживання.
Іноземці, які мають дійсну Карту Поляка і хочуть поселитися в Польщі на постійній основі, можуть написати заяву на постійне проживання.
Карта сталого побиту, дає право на проживання в Польщі протягом 10 років. Після закінчення цього терміну необхідно замінити тільки саму картку, бо Дозвіл на постійне проживання видається на невизначений термін.
Варто пам'ятати, що заяву у Воєводське Управління Департамент у справах громадян та іноземців відповідно до місця проживання Іноземець має подати особисто, не пізніше, ніж в останній день легального перебування на території Польщі.
Крім, до заяви додаються: дійсний проїзний документ, Карта Поляка, довідку про несудимість в Польщі, а також документи, що підтверджують, намір осісти в цій країні. Також Іноземець зобов'язаний здати відбитки пальців. 
Карта сталого побиту звільнена від будь-яких оплат, тому оплачувати нічого непотрібно.

Сама процедура видачі дозволу на постійне проживання триває в середньому 3 місяці. Дозвіл видається іноземцю особисто.

Крім цього, іноземець, який має дозвіл на постійне проживання, має право працювати на території Польщі без будь-яких дозволів на роботу. Тобто, Карта дає не лише дозвіл на постійне проживання, але й доступ до ринок праці.

 

 

Coraz więcej Ukraińców planuje wyjechać do Polski. Sporo chce tutaj mieszkać.

Cudzoziemcowi, posiadającemu ważną Kartę Polaka, który zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuję możliwość złożenia wniosku na pobyt stały. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 10 lat.
Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.
Oprócz wniosku, ważnego dokumentu podróży i zdjęć, do wniosku musisz złożyć ważną Kartę Polaka oraz dokumenty potwierdzające, że zamierzasz osiedlić się w Polsce na stałe, a także zaświadczenia o niekaralności w Polsce oraz o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi.
Wniosek o pobyt stały z uwagi na posiadanie Karty Polaka jest zwolniony z opłaty skarbowej.
Warto wiedzieć, iż postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Dokument ten odbiera się osobiście
Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt stały, uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.