Wiza - co warto wiedzieć? \ Віза - що варто знати?

Cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce, może przekroczyć granicę zarówno na podstawie paszportu biometrycznego - w ruchu bezwizowym, jak i na podstawie polskiej wizy krajowej (niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu). „Bez wiz” ułatwia życie Ukraińcom, bo proces wyrabiania wizy jest kosztowny i czasochłonny, a czasem nawet dość stresujący.

Rodzaje wiz zależą od okresu ich ważności oraz przeznaczenia. Podstawowy podział to dwie grupy wiz: wizy krótkoterminowe i długoterminowe. 

Cudzoziemca do wjazdu na teren strefy Schengen (w której położona jest także Polska) w celu turystycznym, biznesowym lub związanym z udziałem w imprezie międzynarodowej (np. w zawodach sportowych czy konferencji naukowej) upoważnia wiza  typu C . Osoba wjeżdżająca do strefy Schengen na mocy wizy C może przebywać tam nie dłużej niż łącznie 90 dni w ciągu 180 dni od daty pierwszego wjazdu.

Wiza krajowa typu  D  ‒ uprawnia do pobytu w Polsce na okres od 90 do 365 dni. Każda wiza D ma przypisany numer, odpowiadający celowi pobytu cudzoziemca w Polsce. Przykładowo “ rodzaj wizy d cel wydania 05 ” oznacza, że wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wiza przeznaczona do wykonywania pracy to nie tylko „05”,  ale również „06” – w celu wykonywania pracy na podstawie innych dokumentów niż wymienione wyżej oświadczenie pracodawcy

Wyżej wymienione rodzaje wiz nie są jednak jedynymi, które pozwalają cudzoziemcowi podjąć legalną pracę na terytorium Polski. 

Można zatrudnić cudzoziemca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę i oświadczenia, którego wiza została wydana w celu: 09(studia stacjonarne),18( Karta Polaka) pod warunkiem  potwierdzenia posiadanych uprawnień.

Cudzoziemiec nie może legalnie pracować, gdy przebywa w Polsce na podstawie wizy, której cel wydania został oznaczony symbolem:

 „20” – korzystanie z ochrony czasowej;

„21” – przyjazd ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

 „01” – cel turystyczny; natomiast „02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół uprawnia do pracy

Pozostałe cele wydania wizy uprawniają cudzoziemca do podjęcia pracy pod warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamierzę powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Zmiana pracodawcy nie wymaga natomiast uzyskiwania przez cudzoziemca nowej wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli termin ważności posiadanych przez niego dokumentów jeszcze nie upłynął.  Nie ma możliwości zmiany typu posiadanej już wizy, ani w Polsce, ani za granicą.

Jeśli zachodzą okoliczności uzasadniające konieczność posiadania wizy wydanej na innej podstawie niż dotychczasowa (np. w miejsce wizy turystycznej – wizy w celu wykonywania pracy na terenie Polski), to należy ubiegać się o nową wizę na nowych podstawach w konsulacie Polski w kraju pochodzenia cudzoziemca. Żeby otrzymać wizę na nowych podstawach w konsulacie, należy przedstawić pełen komplet dokumentów niezbędnych do wydania wizy na nowych podstawach.

Українці, які хочуть працювати у Польщі, можуть перетнути кордон, як на основі біометричного паспорта (безвізовому режимі), так і на основі візи (незалежно від типу паспорта). Звісно, що безвіз значно полегшив життя українців, адже оформлення візи забирає багато часу, грошей і нервів.
Зазвичай, українці в'їжджають до Шенгенської зони (в якій також знаходиться Польща) з метою участі у міжнародних заходах (наприклад, на спортивних заходах або наукових конференціях), в туристичних або ділових цілях, перетнути кордон їм допомагає віза типу С (якщо немає біометричного паспорта). З цією візою можна перебувати у будь-якій країні ЄС не більше 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду.
Національна віза, D дає право на перебування в Польщі в період від 90 до 365 днів. Кожній візі D присвоюється номер, що відповідає меті перебування іноземця в Польщі.
Наприклад, "тип візи D з цифрою 05" означає, що віза видається з метою виконання роботи іноземцем протягом терміну, що не перевищує 6 місяців протягом наступних 12 місяців, на підставі декларації роботодавця, зареєстрованої в Центрі зайнятості.
Працювати легально можна не тільки з візою D "06".
Варто додати, що не лише вищезазначені види віз дозволяють іноземцю працювати легально на території Польщі.
Ви можете знайти роботу з візою 09 (студент стаціонарного навчання), 18 (Картка Поляка) навіть без дозволу на роботу.
Не можна легально працювати в Польщі на основі візи, призначення якої було позначено символом:
"20" - використання тимчасового захисту;
"21" - видається для приїзду з гуманітарних причин, у зв'язку з державними інтересами або міжнародними зобов’язаннями;
"01" - туристична віза; але "02" - коли віза видається з метою відвідування родини або друзів, дає право на роботу
Всі інші цілі від 2 до 19 і 23 дають іноземцю можливість працювати легально в Польщі, лише варто не забути отримати дозвіл на роботу або декларацію про намір доручити роботу іноземцю.
Цікаво!
Зміна роботодавця не вимагає зміни візи або тимчасового дозволу на проживання, якщо ще не закінчився термін дії документів, якщо не змінилась мета перебування.
Для отримання візи на нових підставах в консульство надається пакет документів, необхідних для видачі візи на нових підставах.

U.W/У.В

Foto:pixabay.com