Pielęgniarka \Медсестра

(Opieka długoterminowa domowa )

 Pielęgniarka planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia obejmując opieką: zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku; osoby  niepełnosprawne; osoby w stanie terminalnym.

  1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
  2. Świadczenia pielęgnacyjne m.in: realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
    4. Świadczenia diagnostyczne m.in.: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; wykonywanie badania fizykalnego;
  3. Świadczenia lecznicze m.in: udzielanie pierwszej pomocy; podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami; zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;
  4. Świadczenia rehabilitacyjne m.in: rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia.

8.Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji udzielonej pomocy, sprawozdań o stanie zdrowia, doznanych obrażeniach, zastosowanych zabiegach i czynnościach medycznych

Wymagania:

Pielęgniarka - wykształcenie wyższe lub średnie policealne, prawo wykonywania zawodu, doświadczenie udzielania świadczeń w warunkach domowych (min.) 2 lata, staż pracy w zawodzie (min.) 3 lata, ukończone kursy opieki długoterminowej lub pokrewne

Znajomość języka polskiego

 

Oferujemy:

Praca w Centrum Operacyjno-Pomocowego wspartego nowoczesną platformą teleopieki TeleMED24(dostępnej 24h/d)


Nazwa projektu :„Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.” , który współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Miejsce wykonywania pracy: Bytom [śródmieście]
Praca  na 36 miesięcy od  2018-11-01 - 2020-10-31 z możliwością przedłużenia


Umowa o prace, pełny etat, wynagrodzenie 3 900,00 zł brutto

Możliwość zakwaterowania Bytom-  odpłatnie.