Regulamin

Regulamin serwisu pracadlaukrainy.pl, workforukraine.pl


Usługodawca: właściciel portalu DMD-Edu Sp. z.o.o


Użytkownik: osoba poszukująca pracy posiadająca profil zawodowy w serwisie

 

USŁUGODAWCA

a) Usługodawca zobowiązuje się do prowadzenia portalu zgodnie z obowiązującym prawem.


b) Usługodawca umożliwia bezpłatną prezentację Użytkownikowi na stworzonym do tego celu profilu zawodowym w formie autoprezentacji (reklamy własnej osoby i dokonań).


c) Usługodawca dba o uaktualnianie informacji pomocnych w znalezieniu zatrudnienia: materiałów własnych, tekstów, analiz, prezentacji firm i instytucji wspierających.


d) Usługodawca dba o odpowiednią promocję portalu celem dotarcia do potencjalnych pracodawców poprzez kampanie reklamowe, promocyjne, uczestnictwo w spotkaniach branżowych, wydarzeniach oraz rzetelność i prawdziwość zamieszczanych informacji dotyczących obowiązujących przepisów w zakresie zatrudniania pracowników w Polsce.


e) Usługodawca dba o funkcjonalność portalu oraz uaktualnianie informacji dotyczących rynku pracy.


f) Usługodawca w swojej ofercie reklamowej dodatkowo może zaproponować artykuły sponsorowane, banery reklamowe, kampanie PR firm i instytucji których oferta może wspomóc poruszenie się na rynku pracy jak: reklamy usług i produktów przydatnych dla Użytkowników.


g) Usługodawca realizuje cykl szkoleń zawodowych dla zainteresowanych za opłatą wg oferty. Szkolenia proponowane są propozycją dla Użytkowników chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Usługodawca dba o rzetelne wywiązanie się z oferty zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni od zgłoszenia pocztą elektroniczną. Usługodawca w przypadku rażących błędów zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych roszczeń ze strony Użytkownika.


h) Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
- przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu,
- odmowy świadczenia usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca narusza regulamin i wykorzystuje wzajemny sposób komunikacji do innych celów niż przeznaczone,
- Usługodawca może usunąć profil, jeżeli jego nazwa jest naruszająca przyjęte standardy lub Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować usługi świadczone Użytkownikowi.
- dowolnej modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu, poprzez zmianę Regulaminu.


i) Usługodawca może zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, narusza dobra osobiste lub interesy Usługodawcy.


j) Usługodawca za swoją pracę pobiera od Usługobiorcy cztery rodzaje opłat: jednorazową, półroczną, kwartalną i roczną w formie abonamentu.
Płatność odbywa się poprzez platformę www.przelewy24.pl lub inne konta w zależności od danego banku. Dostęp do serwisu następuje po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu kwoty na rachunku Usługodawcy. Dostęp do serwisu wygasa automatycznie po upływie określonego czasu w danym pakiecie czasowym.


k) Usługodawca zobowiązuje się do naprawienia szkody w przypadku awarii technicznej portalu, braku dostępu lub innych nieprzewidzianych okoliczności związanych z siecią informatyczną. W takim przypadku Usługodawca wydłuży okres korzystania z dostępu do bazy proporcjonalnie do czasu jego braku dla Usługobiorcy. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji drogą mailową.

 

UŻYTKOWNIK

a) Użytkownik: ma prawo do zamieszczania informacji na swój temat na profilu zawodowym. Użytkownik ma prawo opublikować listy referencyjne, curriculum vitae, przebieg pracy zawodowej i te informacje, które uzna za stosowne celem zareklamowania swojej osoby na portalu. Odpowiedzialność za prawdziwość zamieszczanych informacji o sobie ponosi Użytkownik. Użytkownik ma obowiązek usunięcia profilu w momencie jego dezaktualizacji.


b) Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w profilu zawodowym. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.


c) Użytkownik akceptuje konieczność zamieszczenia aktualnego numeru telefonu lub innego komunikatora, aby potencjalny pracodawca w sposób bezpośredni mógł skontaktować się z zainteresowanym.


d) Użytkownik zamieszczając swoje ogłoszenie reklamujące jego osobę ma prawo zmieniać dane w swoim profilu, zamieszczać dodatkowe dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje, znajomość języków obcych itp.


e) Użytkownik może zachować swój profil nawet w przypadku, gdy jest zatrudniony. Przebywanie na portalu daje mu szansę na pozyskanie lepszej pracy i możliwość stałego poszukiwania pracodawcy. Warunkiem zamieszczenia profilu zawodowego jest chęć podjęcia pracy jak i jej zmiany.


f) Użytkownik w każdej chwili może usunąć swój profil bez podawania przyczyn.


g) Założyć profil może osoba niezamieszkująca terytorium Polski.


h) Użytkownik akceptuje fakt, że potencjalny Usługobiorca będzie zapoznawał się z dokumentami i informacjami zawodowymi co nie oznacza, że jednocześnie skontaktuje się z nim Usługobiorca.


i) Użytkownik akceptuje fakt, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za atrakcyjność danej oferty. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycia internautów w tym zakresie.


j) Użytkownik może korzystać z płatnych szkoleń organizowanych przez Usługodawcę.

 

USŁUGOBIORCA

Usługobiorca ma prawo korzystać z portalu na następujących zasadach:


a) Profile zawodowe są dostępne nieodpłatnie dla Usługobiorcy do momentu decyzji o chęci nawiązania kontaktu z konkretnym Użytkownikiem. Po odnalezieniu kandydata do pracy Usługobiorca i po uiszczeniu opłaty ma dostęp do bezpośredniego kontaktu z osobami, które wybrał do rekrutacji.


b) Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego profilu za pomocą własnego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie wybranego przez siebie hasła. Hasło dostępu jest poufne i w gestii Usługobiorcy leży, aby osoby trzecie nie weszły w jego posiadanie. Potencjalne szkody z tym związane ponosi Usługobiorca.


c) Usługobiorca, aby skorzystać z danego profilu zawodowego akceptuje fakt podania danych firmy celem wystawienia przez Usługodawcę fv.


d) Usługobiorca jest odpowiedzialny za własną ofertę pracy, jej rodzaj i warunki finansowe proponowane potencjalnemu pracownikowi. Usługobiorca ma prawo do wyboru potencjalnego pracownika, którym jest zainteresowany. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść oferty pracy, jej rodzaj, charakter, wysokość wynagrodzenia, formułę zatrudnienia. Usługobiorca zapozna się z przepisami w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Usługobiorca po zapoznaniu się z ofertą Użytkownika nie ma obowiązku zatrudniania go. Obowiązują zasady jak w przypadku standardowej rekrutacji do pracy. Usługodawca nie gwarantuje, że dany profil zawodowy spełni oczekiwania Usługobiorcy.


e) Usługodawca nie ponosi również korzyści w związku ze skuteczną rekrutacją za pomocą portalu.


f) Usługodawca obciąży Usługobiorcę fv obejmującą usługi reklamowe.

 

USŁUGODAWCA - UŻYTKOWNIK - USŁUGOBIORCA

a) Usługobiorca i Użytkownik zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym uniemożliwi dostęp do takich danych.


b) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, i treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.


c) Usługodawca udostępniając portal przewiduje programy lojalnościowe dla Usługobiorców jak i Użytkowników korzystających ze szkoleń zawodowych.


d) Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby obie strony z obopólną korzyścią korzystały z zasobów portalu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2016 r.


2. W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w portalu.


3. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.


4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.


5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.